Projektdag

Deltag i et værdifuldt samarbejde til gavn for din virksomhed.

Næste projektdag afholdes i 2015 i uge 41. Nedenfor ses information og program vedr. projektdagen afholdt i 2014 til orientering:

Vi tilbyder din virksomhed et professionelt samarbejde med en afsluttende civilingeniørstuderende for et halvt år.

Projektdag
På projektdagen møder du DTU Elektros studerende, vejledere og andre projektudbydere. Vi skaber rammerne for et samarbejde imellem virksomhederne og de studerende.

Program

12:15 Sandwich
12:45 Velkomst og introduktion ved Lektor Ole Ravn, DTU Elektro, studieleder ved kandidatuddannelsen i Elektroteknologi
13:00 Erfaringer med DTU studentersamarbejde
13:15 Præsentation af projekter
13:50 Kaffe/vand/frugt
14:10 Præsentation af projekter
15:10 Projektworkshop mellem virksomheder og studerende

Tilmelding og kontakt: Kerstin Lunding Smith (klsmith@elektro.dtu.dk)

Kandidatuddannelsen i Elektroteknologi (MSc EE) ved DTU Elektro uddanner de studerende til at arbejde inden for det elektroteknologiske område.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et kandidatspeciale i 10. semester. Kandidatspecialet kan udføres som et projekt i en virksomhed med elektroteknologisk relevans eller på en forskningsinstitution i samarbejde med DTU. Vi vil derfor meget gerne have projektforslag fra en række eksterne partnere.

Nedenfor informerer vi eksterne parter om projekternes formål, de studerendes baggrund, og hvordan projekterne gennemføres.

Projektets formål

Projektet skal demonstrere, at den studerende selvstændigt kan gennemføre en ingeniørteknisk opgave inden for det elektroteknologiske område. Den studerende skal tilrettelægge arbejdet, udføre det, vurdere løsningen og beskrive den skriftligt og mundtligt.

Den studerendes baggrund

Studerende ved kandidatuddannelsen har mulighed for at lade studiet foregå med hel eller delvis tilknytning til de faggrupper, som er repræsenteret ved DTU Elektro.

Kandidatuddannelsen er kendetegnet ved, at studerende kan vælge en af fem studielinjer. Dette er dog ikke et krav, da uddannelsen kan gennemføres uden studielinje.

Vi understreger, at det er DTU-vejlederens ansvar, at sikre det bedste match i mellem projektudbyderen og den studerende.

Regler

Projektet udarbejdes på 10. semester og giver 30-35 point svarende til 840-980 timer. Der tilknyttes en vejleder fra DTU. Projektet kan udarbejdes i en virksomhed med elektroteknologisk relevans eller på en forskningsinstitution i samarbejde med DTU, hvor de studerende får deres daglige gang. Afleveringsfristen bestemmes ved projektets begyndelse, og kan ikke senere ændres.

Projektet afsluttes med en skriftlig rapport på dansk eller engelsk, og denne bedømmes ved ekstern censur. Rapporten fremlægges mundtligt, og der foretages en individuel bedømmelse ud fra 12-skalaen. Der kan være 1-2 deltagere på samme projekt. 

Reglerne for projekter er beskrevet i detaljer i DTU's Studieordninger.

Projektets omfang

Rapporten skal indeholde tilstrækkelig information, så arbejdet kan genskabes af andre, dvs. at alle relevante programmer og data skal beskrives og være vedlagt rapporten i form af f.eks. en CD-ROM eller en udskrift. Arbejdet bedømmes på baggrund rapporten og den efterfølgende mundtlige eksamensfremlæggelse.

Rettigheder

Rettighederne til projektet aftales via en kontrakt mellem parterne inden projektets igangsættes. Et eksempel på en sådan kontrakt kan fås ved henvendelse til Kerstin Lunding Smith. Projektrapporten kan hemmeligholdes og eksamen kan være lukket af hensyn til patentering. Normalt er både eksamen og rapport offentligt tilgængelig med mindre andet aftales i løbet af projektet.

Tilmelding af projekter

DTU's projektdatabase indeholder forslag fra virksomheder og institutioner til projekter, som DTU-studerende kan vælge ifm. deres kandidatspeciale.

Har du forslag til projekter, beder vi dig opdatere dem i DTUs projektdatabase. Du udfylder en online-formular for hvert projekt. Herefter bliver projekterne opslået på DTU's hjemmeside, og der bliver knyttet en vejleder fra DTU til de respektive projekter. 

Frist for indlevering af projektforslag

Projektforslag til projektdagen ser vi gerne inddateret i projektdatabasen før den 29. september 2014.

Projektdag

Tid: -

Sted: -

Kort over DTU Lyngby Campus

Kontakt og information

Ole Ravn - Studieleder ved kandidatuddannelsen i Elektroteknologi, Lektor, gruppeleder 
Kerstin Lunding Smith - Projektkoordinator

Kontakt

Ole Ravn
Lektor, Gruppeleder, Studieleder
DTU Elektro
45 25 35 60

Kontakt

Kerstin Lunding Smith
Ph.d.- og studieadministrator
DTU Elektro
45 25 36 71